slot-deur-privacy

YOUR PRIVACY IS IMPORTANT TO US.

Privacyverklaring

Inleiding

U-Sport en aan haar gelieerde ondernemingen hebben deze privacyverklaring opgesteld om aan te tonen dat het recht van het individu op gegevensbescherming en privacy serieus wordt genomen. Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens via onze website www.u-sport.com. Deze privacyverklaring bevat informatie over de categorieën persoonsgegevens die wij verzamelen, waarom wij die verzamelen, hoe wij die beschermen en over uw individuele rechten.

Op onze website www.u-sport.com verwerken wij informatie die kan worden opgevat als persoonsgegevens in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Gezien deze informatieverwerking zijn wij de zogenaamde verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. Dit houdt in dat wij beslissen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Wij zijn verantwoordelijk voor de zorgvuldige en correcte verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving. Deze privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over de manier waarop wij uw gegevens verwerken.

Indien u na het lezen van onze privacyverklaring vragen heeft, of indien u met betrekking tot een algemene vraag contact met ons wenst op te nemen, dan kunt u dat doen via de contactgegevens die u vindt aan het einde van deze privacyverklaring.

Verwerking van gegevens

Wij verwerken persoonsgegevens van (contactpersonen bij) onze klanten, leveranciers en andere relaties, van sollicitanten en van bezoekers van onze website. Wij verkrijgen uw persoonsgegevens i) van u, ii) van derden (zoals klanten, leveranciers en ketenpartners), of iii) uit openbare bronnen, bijvoorbeeld het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Tot persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken behoren:

 • basisinformatie, zoals uw voor- en achternaam, titel;
 • contactgegevens, zoals uw e-mailadres, postadres, telefoonnummer, het bedrijf waarvoor u werkzaam bent en uw functie;
 • financiële informatie, zoals IBAN/bankrekeningnummer;
 • IP-adres en statistische gegevens over uw gebruik van onze website;
 • persoonsgegevens die u ons verstrekt wanneer u naar een baan bij ons solliciteert, zoals een sollicitatiebrief, CV, geboortedatum, opleiding en loopbaaninformatie;
 • alle andere persoonsgegevens die wij van of over u verkrijgen en die wij gebruiken voor de hieronder vermelde doeleinden.

Wij verwerken niet altijd alle bovenstaande gegevens, dit hangt af van het soort relatie, de dienst in kwestie en (indien van toepassing) de toestemming die u ons heeft verleend.

Doeleinden voor de verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken de bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (afhankelijk van de relatie met u):

Marketing- en acquisitiedoeleinden
Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor het versturen van nieuwsbrieven, uitnodigingen voor onze evenementen en andere marketingcommunicatie die voor u relevant kan zijn, alsmede in het kader van (een inschrijving voor) een van onze marketingevenementen. Wanneer u een van onze evenementen heeft bijgewoond, kunnen wij ook contact met u opnemen voor feedback.

Uitvoeren van een overeenkomst
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor zover noodzakelijk in het kader van de door ons geleverde producten of diensten, met inbegrip van de uitwisseling van persoonsgegevens voor offertes, de uitvoering en afhandeling (inclusief facturering) van een bestelling, serviceaanvraag of opdracht.

Voldoen aan wettelijke verplichtingen
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor zover dat nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Bijvoorbeeld het verzamelen en opslaan van gegevens en het verstrekken van informatie aan de belastingautoriteiten en toezichthoudende autoriteiten.

Sollicitaties en werving
De gegevens die u met ons deelt als u bij ons solliciteert (via e-mail/post, een sollicitatieformulier of via sociale media) of die wij ontvangen via recruiters, worden door ons verwerkt om contact met u op te nemen in het kader van onze sollicitatieprocedures en om uw sollicitatie in behandeling te nemen. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken in het kader van (een inschrijving voor) een stage bij een van onze vestigingen.

Andere verwerking met betrekking tot de behandeling van eventuele vragen en/of klachten
Wij kunnen uw gegevens ook verwerken om klantentevredenheidsonderzoeken uit te voeren, of om vragen of klachten te behandelen.

Grondslagen voor verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van een of meer rechtsgrondslagen:

 • voor het uitvoeren van een overeenkomst of voor het nemen van maatregelen vóór het sluiten van een overeenkomst;
 • een gerechtvaardigd belang;
 • uw toestemming;
 • in overeenstemming met een wettelijke verplichting.

Het delen van uw gegevens

In sommige gevallen delen wij uw persoonsgegevens. Wij zullen dit alleen doen wanneer dit noodzakelijk wordt geacht. Wij zullen uw gegevens alleen delen met betrouwbare partijen en ervoor zorgen dat het proces van het delen van informatie zorgvuldig gebeurt en altijd gewaarborgd is. Wij zullen uw persoonlijke informatie alleen delen met:

 • externe dienstverleners, zoals ICT-dienstverleners, aanbieders van hosting en cloud-opslag of andere dienstverleners die ondersteunende diensten aan ons verlenen;
 • overheidsinstellingen, zoals de belastingautoriteiten en toezichthoudende autoriteiten;
 • aan U-Sport  gelieerde ondernemingen, klanten, leveranciers en onderaannemers;
 • ketenpartners en andere dienstverleners, zoals banken, verzekeraars, deurwaarders, accountants, belastingadviseurs en andere adviseurs.

Indien de derde partij waarmee uw gegevens worden gedeeld, wordt beschouwd als een verwerker in de zin van de AVG, zullen wij ook met deze derde partij een verwerkersovereenkomst sluiten.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en specifieke dringende wettelijke bewaartermijnen. Uw informatie zal niet langer worden bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de informatie is verzameld. Indien het wenselijk is de informatie langer te bewaren, zal de informatie worden geanonimiseerd of uitsluitend worden gebruikt voor historisch of wetenschappelijk onderzoek of statistische doeleinden.

Beveiliging

Wij zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens goed, adequaat en conform de geldende wettelijke eisen en richtlijnen worden beveiligd.

Uw privacyrechten

De AVG verleent u verschillende rechten. U hebt het recht om ons te verzoeken om inzage, rectificatie, verwijdering, beperking en overdracht van uw persoonsgegevens, alsmede het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u van deze rechten gebruik wenst te maken, gelieve ons te contacteren. Onze contactgegevens staan aan het eind van deze verklaring.

Houd er rekening mee dat de rechten van individuen onder de AVG aan bepaalde beperkingen onderhevig zijn en mogelijk niet altijd worden verleend. Een verzoek kan geheel of gedeeltelijk worden geweigerd op grond van deze beperkingen, zoals wettelijke verplichtingen, de rechten van derden en de legitieme belangen van U-sport. Indien wij een bepaald verzoek niet kunnen inwilligen, zullen wij u daarvan met opgave van redenen in kennis stellen.

Voor zover de verwerking van uw persoonsgegevens op toestemming is gebaseerd, hebt u het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken. De intrekking van uw toestemming heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming voordat deze werd ingetrokken.

Binnen de EU hebben EU-burgers het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende gegevensbeschermingsautoriteit. Een lijst van alle toezichthoudende autoriteiten in de EU is beschikbaar op de website van het Europees Comité voor gegevensbescherming: klik hier om naar de website te gaan. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens (“AP”). Meer informatie is te vinden op de website van het AP. Wij zouden het op prijs stellen als u eerst contact met ons opneemt, zodat wij kunnen proberen tot een minnelijke schikking te komen.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies of soortgelijke technische hulpmiddelen. Een cookie is een klein bestand dat wordt opgeslagen op het apparaat dat u gebruikt om onze website te bezoeken. Wij gebruiken standaard functionele en analytische cookies.

Door het gebruik van functionele cookies kunnen wij een correcte werking van onze website garanderen. Via de functionele cookies kunnen wij ervoor zorgen dat onze website grondig doorzocht kan worden.

Het gebruik van analytische cookies stelt ons in staat privacy-vriendelijke statistieken te verzamelen over het gebruik van onze website, waardoor wij onze diensten kunnen verbeteren. De analytische cookies op onze website zijn cookies van Google Analytics die worden gebruikt om inzicht te krijgen in verschillende aspecten, zoals de bezoekersstroom, de verkeersbronnen en de frequentie waarmee pagina’s op onze website worden weergegeven. Dit gebeurt op een manier die uw privacy zo veel mogelijk respecteert. Om deze reden wordt uw IP-adres slechts gedeeltelijk opgeslagen. Wij hebben met Google een verwerkersovereenkomst gesloten waarin afspraken zijn gemaakt over de beveiliging van uw persoonsgegevens.

Doorgifte van persoonsgegevens buiten de EER

Alle informatie die u via onze Websites aan ons verstrekt, wordt opgeslagen op servers in de Europese Economische Ruimte (“EER”).

Minderjarigen

Wij verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van minderjarigen. Als u ontdekt dat een minderjarige ons persoonsgegevens heeft verstrekt, neem dan contact met ons op.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring tussentijds wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden bekendgemaakt. Het is daarom raadzaam om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van wijzigingen.

Contact

U-Sport is onderdeel van de holding Medicc Sports Europe B.V.
Bedrijfsnaam: Medicc Sports Europe B.V.
KVK: 61871710

Voor vragen of verzoeken kunt u contact met ons opnemen via de volgende contactinformatie:

U-Sport
Heresingel 5
9711 EP Groningen
Nederland
Tel: +31 (0)50 305 0069
E-mail: info@u-sport.com

Versie augustus 2023

wielrenner-afdaling